کیفیت

کیفیت

با شروع از یک تعریف روشن از انتظارات مشتری، ما در تلاش به طور مداوم ملاقات و یا تجاوز به آنها. ما به تمام استانداردها و نیازهای خاص مشتری پایبند باشند و تلاش برای ارائه فرآیندهای است که اطمینان حاصل شود ما رسیدن به این هدف به منظور ساخت یک کسب و کار کلاس قوی و جهان است.

جامعه و محیط زیست

جامعه و محیط زیست

ایران دنا متعهد به حمایت از جوامع که در آن ما عمل است. ما در عمل از مسئولیت اجتماعی باور و تشویق رفتار مشابه در ما کارمندان و تامین. ما در حفاظت از محیط فیزیکی و پیشگیری از آلودگی در امکانات ما حمایت می کنند. ما فعالانه با تمام ایمنی قابل اجرا، محیط زیست، الزامات قانونی و مقرراتی که ما مشترک شوید.

فرآیندهای کسب و کار

فرآیندهای کسب و کار

ما ایجاد و استخدام معیارهای که برای اندازه گیری عملکرد ما در برابر اهداف اصلی که تحت پوشش پارامترهای عملیاتی از جمله بهداشت و ایمنی، کیفیت، محیط زیست، مدیریت مواد، و رضایت مشتری استفاده می شود. ما به طور مستمر بهبود اثربخشی و بهره وری از طریق نظارت بر اهداف ما را از طریق حسابرسی داخلی، تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی عملکرد و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.

مشتریان

مشتریان

نیازهای مشتری اهمیت است و نشان دهنده بالاترین اولویت در کسب و کار ما است. تعهد ما این است که فعالانه به دنبال و تعریف نیازهای مشتری در حالی که پرداختن به تمام درخواست در اسرع بدون ایجاد انتظارات نادرست است.

ناوگان و امکانات

ناوگان و امکانات

ایران دنا صاحب و عمل ناوگان گسترده ای از اروپا صنعت، تریلر مدولار هیدرولیک معمولی؛ از جمله مدل های Goldhofer، Scheuerle و نیکلا. turntables و Goldhofer مکمل تریلر و ارائه تطبیق پذیری مورد نیاز به مذاکره به چالش کشیدن تبدیل شایع در ایران است. تلاش کشش از طریق ناوگان خود را از مک و ولوو سنگین محرک اول ارائه شده است. تجهیزات ترمینال ما این است که در تهران بزرگ قرار دارد و مساحت حدود 20،000 M2 است.

ناوگان و امکانات

ناوگان و امکانات

ایران دنا صاحب و عمل ناوگان گسترده ای از اروپا صنعت، تریلر مدولار هیدرولیک معمولی؛ از جمله مدل های Goldhofer، Scheuerle و نیکلا. turntables و Goldhofer مکمل تریلر و ارائه تطبیق پذیری مورد نیاز به مذاکره به چالش کشیدن تبدیل شایع در ایران است. تلاش کشش از طریق ناوگان خود را از مک و ولوو سنگین محرک اول ارائه شده است. تجهیزات ترمینال ما این است که در تهران بزرگ قرار دارد و مساحت حدود 20،000 M2 است.

  • فرآیندهای کسب و کار فرآیندهای کسب و کار
    ما ایجاد و استخدام معیارهای که برای اندازه گیری عملکرد ما در برابر اهداف اصلی که تحت پوشش پارامترهای عملیاتی از جمله بهداشت و ایمنی، کیفیت، محیط زیست، مدیریت مواد، و رضایت مشتری استفاده می شود. ما به طور مستمر بهبود اثربخشی و بهره وری از طریق نظارت بر اهداف ما را از طریق حسابرسی داخلی، تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی عملکرد و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
  • جامعه و محیط زیست جامعه و محیط زیست
    ایران دنا متعهد به حمایت از جوامع که در آن ما عمل است. ما در عمل از مسئولیت اجتماعی باور و تشویق رفتار مشابه در ما کارمندان و تامین. ما در حفاظت از محیط فیزیکی و پیشگیری از آلودگی در امکانات ما حمایت می کنند. ما فعالانه با تمام ایمنی قابل اجرا، محیط زیست، الزامات قانونی و مقرراتی که ما مشترک شوید.ایران دنا متعهد به حمایت از جوامع که در آن ما عمل است. ما در عمل از مسئولیت اجتماعی باور و تشویق رفتار مشابه در ما کارمندان و تامین. ما در حفاظت از محیط فیزیکی و پیشگیری از آلودگی در امکانات ما حمایت می کنند. ما فعالانه با تمام ایمنی قابل اجرا، محیط زیست، الزامات قانونی و مقرراتی که ما مشترک شوید.ایران دنا متعهد به حمایت از جوامع که در آن ما عمل است. ما در عمل از مسئولیت اجتماعی باور و تشویق رفتار مشابه در ما کارمندان و تامین. ما در حفاظت از محیط فیزیکی و پیشگیری از آلودگی در امکانات ما حمایت می کنند. ما فعالانه با تمام ایمنی قابل اجرا، محیط زیست، الزامات قانونی و مقرراتی که ما مشترک شوید.
  • کیفیت کیفیت
    با شروع از یک تعریف روشن از انتظارات مشتری، ما در تلاش به طور مداوم ملاقات و یا تجاوز به آنها. ما به تمام استانداردها و نیازهای خاص مشتری پایبند باشند و تلاش برای ارائه فرآیندهای است که اطمینان حاصل شود ما رسیدن به این هدف به منظور ساخت یک کسب و کار کلاس قوی و جهان است.